STIFTELSEN
PATENTMEDELSFONDEN
FÖR ODONTOLOGISK PROFYLAXFORSKNING.

   
 
 
Forskningsbidrag
  Hem
     
  Syfte
  Styrelse
  Forskningsbidrag
  Anvisningar
  Ansökningsblankett
  Vetenskaplig rapport
  Ekonomisk redovisning
  Yngve Ericssons pris
  Pris till yngre forskare
  Beviljade forskningsbidrag
    2007
    2008
    2009
    2010
    2011
    2012
    2013
  Historik
     
     
ANVISNINGAR
Fondens ansökningsformulär skall användas.
1  
Forskningsprogrammet
anvisningar Word .doc
Reader .pdf
 
A Specifik målsättning. Ge en koncis redogörelse för syftet med föreslagna arbeten.
B Betydelse. Förklara varför resultatet av just detta forskningsarbete är betydelsefullt
C Metodik. Ge en beskrivning av arbetet från teknisk synpunkt.
D Disponibla hjälpmedel. Beskriv de allmänna hjälpmedel som står till ert förfogande. Ange de viktigaste posterna i er permanenta utrustning.
E Detaljerad kostnadsberäkning. Lämna utförlig motivering särskilt för stora utrustnings- och materialkostnader. Till totalbeloppet lägges dessutom vederbörande universitets förvaltningsavgifter.
OBSERVERA! Medel beviljas endast i undantagsfall för lönemedel
F Ange hur lång tid ett forskningsprojekt beräknas omfatta. För fondstyrelsens bedömning är det av vikt att en ev flerårig plan skisseras och kostnadsberäknas i stora drag, varvid s k tvåårs- eIler treårsanslag kan beviljas. Metodologiskt närbesläktade projekt, t ex från olika forskare vid en institution, bör sammanfattas i en ansökan.
2 Tidigare utfört arbete på detta forskningsprojekt
Beskriv kortfattat ev utförda förberedelsearbeten och deras resultat.
3 Tidigare publikationer
Nämn de viktigaste av era publikationer inom detta eller närbeläget forskningsområde
4 Andra forskares resultat
Sammanfatta resultaten erhållna av andra inom detta forskningsområde, vilka är av betydelse för ert ställningstagande till problemen. Nämn de viktigaste publikationerna.
5 Sammanfattning
Ge en mycket kort sammanfattning av denna forskningsansökan.
6 Kopia av vetenskaplig rapport över tidigare projekt som beviljats bidrag från fonden.
   
   
  Fondstyrelsens praxis är att meddela beviljat anslag (eller ev avslag) genom utdrag ur styrelsens protokoll,vari ingår en kortfattad motivering för beslutet.
   
  Ansökan och särskilda bilagor i form av särtryck etc insändes i 5 exemplar till fondens sekreterare, professor professor Peter Lingström, under nedanstående adress och ska ha inkommit senast den 1 februari varje år .
   
 

Sekretariatets adress:
c/o Professor Peter Lingström
Avd för cariologi
Institutionen för odontologi
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Box 450
405 30 GÖTEBORG .
Tel: 031-786 32 01 Fax: 031-82 57 33
E-mail: lingstrom@odontologi.gu.se
E-mail: Marie.Arntzen@odontologi.gu.se

   
  KOMMENTARER TILL ANVISNINGARNA
  Styrelsen har beslutat meddela följande kommentarer till anvisningarna för ansökan om forskningsanslag från Patentmedelsfonden.
   
  Profylaxforskning
Fonden är avsedd att stödja en klart profylaxinriktad forskning, som beräknas kunna ge resultat vilka omedelbart eller inom en snar framtid kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för att främja oral hälsa och motverka oral ohälsa. Fonden ger även bidrag till profylaxinriktad laboratorie- eller djur-forskning av mera grundforskningsbetonad karaktär, förutsatt att projekten är lovande och ansökningarna är välmotiverade.
   
  Lönemedel
Fonden beviljar inte medel för avlöning av forskare. Styrelsen har emellertid initierat ett program med tidsbegränsade rekryteringstjänster för forskare på i första hand post-doktorsnivå för en bestämd, profylaxfokuserad forskningsinriktning. Dessa tjänster utlyses i särskild ordning och tillsättes efter kompetens- och kvalitetsbedömning. Patentmedelsfonden beviljar inte medel för inrättande av laboratorieassistenttjänster och kan inte åta sig arbetsgivaransvar.
   
  Detaljerat forskningsprogram
Styrelsen fäster stort avseende vid att forskningsprogrammet är väl genomtänkt även i detaljerna. Det räcker alltså inte att ange att man har för avsikt att forska viss tid inom ett visst område för en viss summa pengar, utan försöken måste noga beskrivas, antalet försökspersoner eller försöksdjur måste anges liksom antalet och typ av prov som man önskar utföra. Beräknade kostnader för ersättning till försökspersoner, uppstallning av försöksdjur, bakteriologiska eller biokemiska prov o s v måste specificeras och motiveras. Styrelsen måste alltså ges en möjlighet att bedöma relevansen av kostnaderna i relation till det förväntade utbytet av projektet. Styrelsen har uppmärksammat att från somliga institutioner kommer ibland flera närbesläktade projekt- ansökningar inom ett begränsat forskningsområde med samma huvudman eller samma personer som sökande. Styrelsen finner det önskvärt att verksamheten inom ett visst forskningsområde och viss forskargrupp sammanfattas i en enda ansökan, gärna flerårig.
   
  Långsiktiga projekt
Styrelsen medger 2- eller 3-årsanslag för större projekt, vilka beräknas sträcka sig över flera år. Viktigt är i sådana fall att de sökande inte återkommer med ansökan om medel för samma eller liknande projekt under den beviljade anslagstiden. Under de förutsättningar som beskrivits ovan kan det betungande arbetet att författa ansökningar begränsas något.
   
  Redovisning
Styrelsen påminner om att användningen av medlen liksom resultaten av projekten skall redovisas vid utgången av den angivna tiden för projektet (vanligen 2 år). V g använd Patentmedelsfondens blanketter för vetenskaplig respektive ekonomisk rapport. Finns på Internet: http://www.pmf.se eller rekvireras från sekretariatet: Marie.Arntzen@odontologi.gu.se.
   
  Offentliggörande
Anslagstagares namn och belopp kommer att offentliggöras på stiftelsens hemsida.
   
 
Nerladdningsbara dokument
  Högerklicka på länken och spar mål som....., pdf-dokumenten är inte ifyllningsbara via nätet
  Ansökningsblankett
 
Word .doc
Reader .pdf
 
  Vetenskaplig rapport
 
Word .doc
Reader .pdf
 
  Ekonomisk rapport
 
Word .doc
Reader .pdf
   
  Anvisningar
 
Word .doc
Reader .pdf
 
  Ansvarig utgivare av dessa sidor: Peter Lingström
Webdesign © Jörgen Jönsson
Sidan uppdaterad: 2013-05-19